RODO i deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Michalski 

adres mailowy: iodpm@wp.pl

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1), dalej RODO, Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 4A, 16-400 Suwałki, reprezentowane przez dyrektora Jolantę Teresę Gugnowską.

2.     Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach jest Pan Paweł Michalski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodpm@wp.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z Prawem oświatowym i ustawą o systemie informacji oświatowej.

4.     Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w tym nauczyciele zapewniający opiekę dzieciom na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Janusza Korczaka 4A przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (t.j. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.     Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.