Misja

 • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz naszych wychowanków,
 • realizowanie koncepcji przedszkola otwartego, związanego z rodziną i społecznością lokalną,
 • uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu,
 • rozwijanie twórczej postawy dziecka,
 • prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi,
 • prowadzenie harmonijnej współpracy domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły,
 • umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury,

Rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego – dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO, systematyczne szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry oraz innowacyjność podejścia do dziecka to to, co nas wyróżnia.

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNE I JEDNAKOWO KOCHANE.

System wartości preferowanych przez Przedszkole nr 3 w Suwałkach:

 • Rodzina (miłość, radość, wrażliwość, spontaniczność)
 • Realizacja założeń szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju
 • Poszanowanie godności własnej oraz wyrabianie świadomości proekologicznych
 • Tolerancja
 • Samodzielność, wytrwałość
 • Prawda i patriotyzm
 • Wiedza i umiejętności funkcjonowania w życiu
 • Bezpieczeństwo i zdrowie (fizyczne, psychiczne)
 • Kreatywność, asertywność, indywidualność.