Kodeks Przedszkolaka

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Obowiązujący w przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Suwałkach.

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię oczekiwać na swoją kolej podczas zabawy.
 3. Szanuję cudzą własność.
 4. Stosuję normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
 5. Dbam o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów.
 6. Przestrzegam zasady obowiązujące w grupie.
 7. Respektuję polecenia nauczyciela i rodziców.
 8. Utrzymuję porządek wokół siebie.
 9. Sprzątam zabawki po zakończonej zabawie.
 10. Dbam o swój wygląd.
 11. Wywiązuję się z przydzielonych zadań i obowiązków.
 12. Niosę pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom.
 13. Szanuję godność i wolność drugiego człowieka.
 14. Informuje nauczyciela o problemach.
 15. Zjadam posiłki w ciszy, nie rozmawiam gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 16. Nie biegam po sali, nie krzyczę, nie biję, nie wyśmiewam, nie obrażam, nie kłamię.
 17. Podczas spacerów, wycieczek i pobytu w ogrodzie przedszkolnym nie oddalam się od grupy poza wyznaczony teren.
 18. Będę szanował i dbał o środowisko naturalne.

  PODSTAWA PRAWNA
 • Deklaracja Praw Dziecka  uchwalona  przez  Zgromadzenie  Ogólne  ONZ  20  listopada  1959 r.
 • Konwencja  o  Prawach  Dziecka


Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznana dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

CHCEMY:

 • Bawić się zgodnie
 • Pomagać sobie nawzajem
 • Być uprzejmi
 • Szanować i tolerować inność
 • Słuchać poleceń dorosłych
 • Dbać o książki i zabawki
 • Dbać o czystość i porządek w sali i łazience
 • Szanować pracę innych
 • Okazywać uczucia
 • Wyrażać własne potrzeby


NIE MOŻEMY:

 • Wyrządzać krzywdy innym
 • Wyśmiewać się z innych
 • Przezywać innych
 • Przeszkadzać innym w zabawie
 • Niszczyć wytworów  pracy innych
 • Krzyczeć, hałasować
 • Biegać w  sali zajęć, niszczyć zabawek i innych przedmiotów


PRZEDSZKOLAK MA PRAWO:

 • Mieć i wyrażać swoje zdanie
 • Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności  proponowanych przez przedszkole
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
 • Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
 • Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
 • Do indywidualnego tempa rozwoju
 • Popełniać błędy i zmieniać zdanie
 • Odnosić sukcesy
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności
 • Do nienaruszalności cielesnej
 • Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
 • Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
 • Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
 • Znać swoje prawa i korzystać z nich


Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka Przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych ,ale także na dawaniu czegoś  z siebie drugiej osobie. 

PRZEDSZLKOLAK MA OBOWIĄZEK:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • Stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
 • Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
 • Respektować polecenia nauczyciela
 • Utrzymywać porządek wokół siebie
 • Sprzątać zabawki po skończonej zabawie
 • Nie przeszkadzać innym w zabawie
 • Dbać o swój wygląd
 • Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków
 • Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom
 • Szanować godność i wolność drugiego człowieka
 • Informować nauczyciela o problemach

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks  postępowania” musimy zarówno wspierać  i motywować  je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go.
Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA:

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała wobec grupy
 • Pochwała przed rodzicami
 • Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Dyplom uznania
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki na tablicy motywacyjnej


NAGRADZAMY ZA:

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów
 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę
 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • Bezinteresowną pomoc innym
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola


Po ustaleniu  norm postępowania  należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

FORMY  KARANIA:
.          odpowiednie znaczki na tablicy motywacyjnej

 • Upomnienie słowne indywidualne
 • Upomnienie słowne wobec grupy
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Odsunięcie od zabawy
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Rozmowa z dyrektorem


KARY STOSUJEMY ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązkówOpracowały:Bożena Jasionowska
Dorota Basaj
Halina Koprowska