rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
» STRONA GŁÓWNA » DLA RODZICA » Statut Przedszkola
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Statut Przedszkola

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 7/2011-2012
Rady Pedagogicznej
Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Suwałkach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

STATUT
P R Z E D S Z K O L A    N R   3
IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W SUWAŁKACH

 

Tekst ujednolicony z dnia 10 lutego 2015 r.

 

16-400 Suwałki
    ul. Korczaka 4A

 

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572   z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2009 r.  Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

            § 1.1. Przedszkole nr 3 jest przedszkolem publicznym.
2. Terenem, na którym przedszkole realizuje swoje zadania jest miasto Suwałki.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w Suwałkach, przy ul. Korczaka 4a.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Suwałki.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w
Białymstoku.
6. Przedszkole nosi imię "Ojca Świętego Jana Pawła II".
7. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu to : Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego                                            
Jana Pawła II w Suwałkach , ul Korczaka 4a, 16-400 Suwałki.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

            § 2.1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

 1. Cele przedszkola to w szczególności:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach oraz dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia własnej przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także nabywanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
§ 3. Zadania przedszkola to zwłaszcza:
1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
4) udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:
a) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,
b) wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
d) organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych w tym logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,
e) wskazywanie dla dzieci właściwych poradni psychologiczno- pedagogicznych po konsultacji i za zgodą ich rodziców lub opiekunów oraz prowadzenia indywidualnej pracy,
f) pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni,
g) organizowanie we współpracy ze specjalistami konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla nauczycieli i rodziców.
5) dostosowywanie treści , metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;
6) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola;
7) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
8) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
§ 4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej w szczególności poprzez:
1) prowadzenie zajęć w języku ojczystym;
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu;
§ 5. Przedszkole umożliwia nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewniona opiekę nauczyciela.
§ 6. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się przez odpowiedni dobór treści, metod, i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
2) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy;
3) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
4) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywanie przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej - werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;
5) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska;
6) upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się na drodze.
§ 7. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych , poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
§ 8. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mająca na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
§ 9. Przedszkole realizuje zadania wychowawcze w szczególności:
1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
2) rozkład dnia w przedszkolu jest zgodny z podstawą programową i uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w grodzie przedszkolnym;
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek zwłaszcza : 
a) w grupach młodszych leżakowanie,
b) w starszych zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
c) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
4) sale zajęć spełniają normy odnośnie powierzchni, wentylacji, oświetlenia i ogrzewania a w szczególności:
a) temperaturę co najmniej 18 stopni C,
b) dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
c) w żywieniu uwzględnia się alergie pokarmowe,
d) stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci,
e) rodzice są zobowiązani do powiadomienia przedszkola o wystąpieniu u dziecka choroby, a w szczególności choroby zakaźnej,
f) rodzice są zobowiązani do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.
§ 10. Poza terenem przedszkola opieka sprawowana jest w szczególności:
1) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel wraz z osobą wspomagającą którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, że zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
2) nauczycie jest osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej;
3) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku "karta wycieczki";
4) w trakcie wyjść nauczyciel jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
5) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;
6) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
§ 11. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest w szczególności:
1)  udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe;
2) zapewnić opiekę pozostałym wychowankom;
3) zawiadomić rodziców lub opiekunów dziecka;
4) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola;
5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie zawiadamia się państwowego inspektora sanitarnego.

§ 12. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w szczególności  zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych.
§ 13. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe w szczególności:
1) zajęcia dodatkowe są prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w placówce wg planu przedłożonego przez nauczycieli (instruktorów);
2) zajęcia dodatkowe finansowane są przez budżet państwa;
3) uchylony;
4) czas trwania zajęć dodatkowych jest uzależniony od możliwości rozwojowych dzieci;
5) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola;
6) zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dziennikach zajęć.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA

§14. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
§15. Dyrektor przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu lub przedłużenia powierzenia stanowiska na kolejne okresy przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
§16. Do kompetencji Dyrektora przedszkola należą w szczególności:
1) kierowanie bieżąca działalnością przedszkola;
2) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
3) Kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola;
6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;
7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu oraz w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem;
8) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny;
9) prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
10) koordynowanie opieki nad dziećmi;
11) powoływanie komisji kwalifikacyjnych dla nauczyciela stażysty oraz uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej;
12) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyści na stopień nauczyciela kontraktowego;
13) przygotowywanie arkusza organizacyjnego  przedszkola i przedstawianie go organowi prowadzącemu;
14) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
15) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar pracownikom;
16) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania
administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
17) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 17. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze zgodnie z harmonogramem i według potrzeb.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Do kompetencji Rady pedagogicznej należą zwłaszcza:

1) opracowywanie koncepcji pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich;
3) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej w sprawach mogących naruszyć dobro dziecka, rodziców, nauczycieli.
 4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem.

§ 18.1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą stanowią reprezentanci rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdej grupy.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności:
1) wspieranie statutowej działalności przedszkola;
2) występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora  i organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
3) opiniowanie planu finansowego;
4) występowanie o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.
§ 19.1. Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na wspólnych spotkaniach Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej  i Dyrektora.
2. Dyrektor przedszkola zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji i obowiązków i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
3. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 20. Statut przedszkola określa organizację przedszkola. 
§ 21. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. W przedszkolu tworzy się maksymalnie 9 oddziałów na pobyt całodzienny.
3. Przedszkole może utworzyć oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą być one włączone w oddział pobytu całodziennego.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci może być wyższa od liczby określonej w ust. 4.
§ 22.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. uchylony.
4. uchylony.
5. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia do grupy dzieci zdrowych.
6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 23.1. Przedszkole nr 3 jest przedszkolem wielooddziałowym.

 1. W przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów całodziennego pobytu dzieci.
 2. Przedszkole dysponuje 223 miejscami organizacyjnymi.
 3.  Liczba miejsc może ulec zmianie w przypadku adaptacji dodatkowej sali na potrzeby oddziału.

            5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada w szczególności:
1) 9 sal wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne z łazienkami dla dzieci;
2) szatnię;
3) pomieszczenia administracyjno gospodarcze, tj. gabinet dyrektora, biuro głównego księgowego i kierownika gospodarczego, sekretariat, pokój administracji, łazienki, zaplecze gospodarcze (kuchnie, zmywalnie, magazyny);
4) ogród przedszkolny.
§ 24. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.
§ 25. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na arkuszu organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny, opracowywanym przez dyrektora, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. Arkusz ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole.
§26. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 
§ 27.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

 1. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są do zapewnienia opieki we własnym zakresie.
 2. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym, jeżeli placówka macierzysta nie pracuje w tym okresie.
 3. Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola zastępczego składają rodzice bezpośrednio w placówce, do której będzie uczęszczać dziecko w czasie wakacji.
 4. W podaniu należy podać dokładny adres oraz okres, w którym dziecko będzie uczęszczało do tego przedszkola.
 5. Opłatę za przedszkole zastępcze rodzice uiszczają z góry w przedszkolu, do którego dziecko zostało zapisane (w czasie wakacji) według obowiązujących tam stawek i zasad.

            § 28.1. W okresie ferii zimowych i wiosennych ze względu na zmniejszoną frekwencję dzieci dopuszcza się łączenie grup.

 1. Czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Wynosi on 11 godzin dziennie, w tym 5 przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 06. 00 do 17. 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Dzieci przyprowadza się do przedszkola od godziny 06. 00 do 08. 30, natomiast odbiór dzieci powinien odbywać się w godzinach 13. 00 do 17. 00 w zależności od zadeklarowanych przez rodziców w formularzu zgłoszenia do przedszkola godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach ustalonych przez Radę Pedagogiczną (od 8.00 do 13.00).

§29.Niniejszy statut określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola a w szczególności:
1) rodzice (prawni opiekunowie)  przyprowadzają osobiście do sali i odbierają  dziecko z sali przedszkolnej. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
2) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili. Upoważniona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. W upoważnieniu rodzice (prawni opiekunowie) podają dane personalne tej osoby i numer dowodu tożsamości;
3) pracownik przedszkola ma obowiązek sprawdzić zgodność danych na upoważnieniu z dokumentem tożsamości osoby odbierającej dziecko;
4) upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią od lat 14 (np. rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony przez rodziców (prawnych opiekunów) w obecności nauczyciela grupy;
5) rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić także przez udzielenie pisemnego upoważnienia;
6) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko  będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe);
7) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka;
8) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów);
9) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę;
10) po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka);
11) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
12) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola;
13) niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego w szatni (zarówno przy odprowadzaniu, jak i odbieraniu). Od momentu przekazania dziecka do rąk nauczyciela do sali odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;
14) osoba odbierająca dziecko powinna stawić się w sali zajęć, do której przypisane jest dziecko, lub w której przebywa dana grupa. Pracownik przedszkola przekazuje wtedy dziecko tej osobie i od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo;
15) za odebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola, przedszkole ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości stawki za jedną godzinę ponad wymiarową nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem;
16) dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola przez:
a) rodziców lub opiekunów prawnych,
b) upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną odbierającą dziecko,
c) w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo - rodzeństwo musi mieć posiadać upoważnienie pisemne od rodzica,
d)  osoby odbierające dziecko z przedszkola muszą być trzeźwe,
e) dzieci oddawane są do rąk nauczyciela do sali,
f) szczegółowe zasady postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.
§ 30. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
§ 31. W ramach działalności żywieniowej przedszkole  zapewnia w oddziałach całodziennych 3 posiłki : śniadanie, obiad i podwieczorek oraz napoje w ciągu całego dnia.
§ 32. W przedszkolu pobierane są opłaty:
1) opłata za przedszkole składa się z dwóch części: opłaty za godziny zgodnie z umową cywilno-prawną oraz opłaty za żywienie;
2) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady Miasta Suwałk. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego;
3) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;
4) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym Przedszkole;
5) opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie prawni) regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego dziecko korzystało;
6) rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać w formie pisemnej, w terminie do końca miesiąca, w którym dziecko przestaje uczęszczać do przedszkola zgodnie z umową cywilno-prawną;
7) opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca. Opłata pobierana jest z góry z dany miesiąc;
8) zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca równowartość dwóch opłat za kolejne miesiące jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola;
9) rodzice dobrowolnie opłacają na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera walne zebranie rodziców w porozumieniu z Dyrektorem na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
10 ) rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek oraz zajęć dodatkowych, które nie są finansowane przez gminę.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 33. Pracownikami przedszkola są:
1) dyrektor;
2) nauczyciele;
3) pracownicy administracji;
4) pracownicy obsługi.
§ 34.1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący w zależności od liczby dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych.
2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
4. W wyjątkowych przypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.
5. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu mają prawo do korzystania z posiłków spożywanych wyłącznie na miejscu.
6.Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za posiłki regulują zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.
7. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
8.    Każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 1. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

            § 35. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
1) prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków;
2) diagnoza i samoocena własnej pracy;
3) doskonalenie zawodowe;
4) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
7) współpraca z rodzicami;
8) wykonywanie innych zadań dotyczących przedszkola powierzonych przez dyrektora.
§ 36. Do zadań kierownika gospodarczego należą zwłaszcza:
1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kuchnią;
3) ewidencja wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze;
4) ewidencja materiałowa i magazynowa, inwentaryzacja;
5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora przedszkola.
§ 37. Do zadań głównego księgowego należą w szczególności:
1) ewidencja finansowo- księgowa;
2) ewidencja wynagrodzeń pracowników;
3) ewidencja i rozliczanie zasiłków;
4) ewidencja podatkowa i ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS;
5) ewidencja kontrahentów i oprogramowania;
6) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
§ 38. Do zadań pracowników administracji należą w szczególności:
1) ewidencja wyjść prywatnych i służbowych;
2) ewidencja czasu pracy;
3) rejestr szkoleń BHP;
4) rejestr wypadków pracowników;
5) rejestr wypadków wychowanków;
6) ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych;
7) ewidencja dokumentacji archiwalnej.
§ 39. Do zadań pracowników obsługi należą zwłaszcza:
1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu;
2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.
§ 40. Zadania pracowników szczegółowo określa regulamin organizacyjny.
§ 41. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
§ 42. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.    
§ 43. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się dany oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci o przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 44 .1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§  45.1. Podstawowa rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku.
2.Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów i terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Suwałk.

 1. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Za dodatkowa rekrutację odpowiada Dyrektor przedszkola.
 3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną.
 4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera czy internetu, wypełnia papierową kartę zgłoszenia. Po jej wypełnieniu udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia karty i rejestracji w systemie elektronicznego naboru.
 5. Rodzicom, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola przysługuje odwołanie.
 6. Nabór na rok szkolny 2014/2015 będzie się odbywał tylko i wyłącznie na wolne miejsca w przedszkolach dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk.
 7. Mimo naboru elektronicznego postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzać komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

§ 46. Prawo oświatowe wyznacza kryteria przyjęć do przedszkola:
1) uchylony
2) uchylony
3) uchylony;
4) uchylony;
5) wielodzietność rodziny kandydata - 32 pkt;
6) niepełnosprawność kandydata - 32 pkt;
7) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 32 pkt;
8) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 32 pkt;
9) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 32 pkt;
10) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 32 pkt;
11) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 32 pkt.

           § 47. W Mieście Suwałki obowiązują kryteria dodatkowe:

 1. uchylony;

2) uchylony;
3) uchylony
3a) uchylony;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) uchylony;

6a) dziecko pięcioletnie, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego - 16 pkt;

6b) dziecko rodzica odprowadzającego podatek na rzecz Miasta Suwałk - 8 pkt:
7) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 4 pkt;
 

8) rodzeństwo dziecka uczęszczające do przedszkola pierwszego wyboru w bieżącym roku    szkolnym – 2 pkt;

9) uchylony;

10) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85 % kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, poz. 1623 i poz. 1650) – 1 pkt;

 

            § 48. Listy dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny wywieszane są do wiadomości rodziców.

           § 49. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola znajdzie się ono na liście dzieci oczekujących na przyjęcie.

           § 50. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane będą zgodnie z zasadami określonymi w § 46 i 47.

           § 51. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka są zobowiązani do zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem na dany rok szkolny w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

         § 52. Nie podpisanie umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

        § 53. W przypadku dodatkowych zapisów dzieci przez Dyrektora, powyższa umowa powinna być podpisana w terminie 5 dni roboczych, jednak nie później niż w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

        § 54. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole, z podkreśleniem iż zapis ten nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

2) braku zgody na wprowadzenie w formie aneksu zmian do umowy dotyczących deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku trzykrotnego przekroczenia zadeklarowanych godzin w miesiącu;

3) permanentnego odbierania dziecka z przedszkola (prawnych opiekunów bądź osoby upoważnione) po godzinach funkcjonowania placówki.

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTACJA I FINANSE PRZEDSZKOLA

§ 55. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 56. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 57. 1. Majątek przedszkola stanowią:

1) nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 1882,14 m kwadratowego;

2) grunt o numerach 11583/1 i 10382/1, o powierzchni 0,3914 ha.

2. Majątek przekazany jest pod zarząd Dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
§ 59.Przedszkole nr 3 używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole nr 3

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Korczaka 4 A

Tel./fax (87) 566 21 57

NIP 844-233-85-73 REG.200407132

§ 60. Traci moc statut przedszkola z 28.09.2011 r.

§ 61. Statut wchodzi w życie z dniem 26.04.2012 r.