rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
int
rs
» STRONA GŁÓWNA » DLA RODZICA » Program Wychowawczy
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Program Wychowawczy

" W wychowaniu chodzi o to,
ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
                                               o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
                                               aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
                                              umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy,
                                                   ażeby również umiał bardziej być
                                                      nie tylko z drugim, ale i dla drugich."

Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO (02. 06. 1980 r.)

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

 

Przedszkola nr 3

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Suwałkach

 

CEL NADRZĘDNY:

Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wychowywanie dzieci w duchu wartości wskazanych przez patrona placówki Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 • kształtowanie zainteresowań przyrodniczych i postaw proekologicznych;
 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
 • uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

 

METODY PRACY :

 • metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem;
 • metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów - "Burza mózgów", inscenizacja;
 • metody aktywizujące (przeżywanie ): drama, wystawa (ekspozycja), pokaz;
 • metody praktyczne (działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne
  np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki.

 

FORMY PRACY :

 • praca indywidualna, zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy;
 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej) oraz praca użyteczna;
 • spacery i wycieczki;
 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach;
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim;
 • udział w konkursach, quizach, turniejach.

 

ZADANIA GŁÓWNE:

 • JESTEM KULTURALNY

 

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • używa form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam);

 

 

 • wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach;
 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z literatury itp.);
 • utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się
  w miejscach publicznych (sklep, kino, itp.);

 

 • położenie nacisku na stosowanie zwrotów grzecznościowych przy każdej nadarzającej się okazji;
 • wzmacnianie pozytywnych zachowań;
 • pochwały indywidualne
  i grupowe;

 

 

 • okazuje szacunek dorosłym, osobom starszym;

 

 

 

 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych członków rodziny:
 • spokojne i ciche zachowanie podczas ich odpoczynku;
 • opiekowanie się osobami starszymi, chorymi;

 

 • zabawy tematyczne;
 • wcielanie się w role;
 • drama;

 

 • posiada nawyk witania się
  i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych;

 

 • utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, itd.;

 

 

 • konsekwentne przestrzeganie powitania i pożegnania;

 

 

 

 

 • jest miłe dla innych osób (dorosłych, kolegów);

 

 

 • doskonalenie umiejętności mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa;

 

 • uświadomienie dzieciom, że słowa mogą być przyczyną radości i smutku;

 

 • dba o porządek wokół siebie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wdrażanie dzieci do:
 • samodzielnego podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu: sprzątania zabawek, układania książek;
 • szanowania wspólnych zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce;
 • przyzwyczajenie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papiery wrzucamy do kosza, nie niszczymy drzew, krzewów);

 

 • ustalenie kodeksów grup
  i przestrzeganie zasad
  w nich zawartych, np. zmiana zabawki po uprzednim odłożeniu na miejsce poprzedniej;

 

 • słucha kiedy inni mówią, mówi kiedy inni słuchają.

 

 • rozmowy z dziećmi na temat savoir-vivr'u - stosowanie ich w codziennych sytuacjach.

 

 • ustalenie i przestrzeganie zasady " Słuchaj, kiedy inni mówią".

 

 • JESTEM KOLEŻEŃSKI

 

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • bawi się zgodnie z rówieśnikami;

 

 

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu
  i konsekwentne ich przestrzeganie;

 

 • ujednolicenie oddziaływań na płaszczyźnie dom- przedszkole;

 

 • szanuje cudzą własność;

 

 

 

 

 • wdrażanie do:
 • interesowania się wytworami swoich kolegów;
 • dostrzegania trudu włożonego w ich powstanie;
 • poszanowania własności
  i wytworów pracy kolegów;

 

 • wspólne oglądanie wytworów działań;
 • położenie nacisku na poszanowanie cudzej własności;

 

 • okazuje pomoc dzieciom słabszym, bierze pod uwagę potrzeby innych;

 

 • uświadamianie dzieciom, że inni mają takie same potrzeby;

 

 • rozmowy sytuacyjne;
 • stosowanie dramy, pantomimy;

 

 • potrafi podzielić się z kolegami zabawką, słodyczami itp.;

 

 

 • uświadamianie dzieciom, że inni mają potrzebę uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy;
 • wdrażanie do dzielenia się zabawkami, słodyczami;

 

 • ustalenie w grupach zasady, że jeżeli przynosimy słodycze, to dzielimy się nimi ze wszystkimi dziećmi, nie tylko z wybranymi;

 

 • pomaga potrzebującym kolegom.

 

 • wdrażanie do opiekowania się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

 • stosowanie historyjek obrazkowych;
 • wykorzystanie przykładów
  z literatury dziecięcej

 

3.   KONTROLUJĘ SWOJE ZACHOWANIE

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów - rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów;

 

 • ustalenie reguł i norm współżycia w grupie, oraz przestrzeganie ich, np. posługiwanie się umiarkowanym głosem, mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów itp.;

 

 • opracowanie kodeksów grup  oraz konsekwentne ich przestrzeganie;

 

 • nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancja itp.;

 

 • słuchanie utworów literackich;
 • sytuacje edukacyjne;
 •  scenki dramowe - nazywanie cech charakteru głównych postaci;

 

 

 

 

 • wyraża swoje emocje
  w sposób kontrolowany, korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach;

 

 

 

 

 

 • rozwijanie umiejętności określania swoich uczuć oraz wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych;
 • zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym, np. zgniatanie gazety;
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania - postawa nauczyciela, postacie z literatury;

 

 • zabawy relaksacyjne;
 • zabawy interakcyjne;
 • pokazywanie przykładów właściwych zachowań;

 

 • prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów;

 

 • nabywanie umiejętności właściwego przyjmowania pochwał i krytyki;
 • poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych;

 

 • stworzenie systemu nagród;

 

 • unika kłamstwa;

 

 

 

 

 • uświadamianie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych;
 • podejmowanie prób oceny postępowania własnego
  i kolegów w konkretnych sytuacjach;

 

 

 • szybka reakcja na niestosowne zachowania;

 

 

 

 • rozróżnia prawdę od fałszu oraz dobro od zła;

 

 • rozróżnianie prawdy od fałszu oraz fantazji od kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych;
 • podejmowanie prób oceny  postępowania bohaterów bajek i opowiadań;
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych;
 • przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków;

 

 • stosowanie historyjek obrazkowych;
 • wykorzystywanie przykładów z literatury dziecięcej;

 

 • mówi o swoich uczuciach;

 

 • uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć;
 • prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen
  i odczuć oraz liczenia się
  z uczuciami drugiej osoby;

 

 • wykorzystywanie zabaw rozwijających umiejętność wyrażania swoich uczuć;

 

 • dba o najbliższe otoczenie.

 

 • wyrabianie nawyków dbania o najbliższe otoczenie;
 • wdrażanie do przestrzegania czystości w miejscach użyteczności publicznej.

 

 • wyjaśnienie zasadności takiego postępowania, mobilizowanie dzieci systemem nagród.

 

 • DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy lub określonego miejsca;

 

 

 

 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, łazienka, ogród przedszkolny) oraz na wycieczkach;

 

 • częste przypominanie
  i utrwalanie ustalonych zasad;
 • systematyczne kontrolowanie przez nauczycielki miejsc pobytu dzieci pod względem bezpieczeństwa;

 

 • rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów;

 

 • wdrażanie do przestrzegania zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze itp.) otrzymywanych od obcych;

 

 

 

 • informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu;

 

 • omawianie sposobów postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości;

 

 • budzenie zaufania do personelu przedszkola;

 

 • zna swoje imię, nazwisko
  i adres zamieszkania;

 

 

 

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom zapamiętanie własnego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania;

 

 •  zapoznanie z obrazem graficznym imienia i nazwiska;

 

 • unika niebezpiecznych zabaw i zachowań;

 

 • dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania (filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki); 
 • uświadamianie konsekwencji niebezpiecznych zabaw
  i zachowań;

 

 •  rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (historyjki obrazkowe);

 

 • zachowuje ostrożność
  w kontaktach z obcymi;

 

 • poznawanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu;
 • udział w akcji Straży Miejskiej "Bezpieczny przedszkolak";

 

 • spotkanie ze strażnikiem miejskim;
 • konsekwentne rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;

 

 • nie zbliża się do nieznanych zwierząt;

 

 • oglądanie slajdów, filmów, ilustracji o właściwym zachowaniu w mini-zoo;
 • omawianie zachowań zwierząt w sytuacjach, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore lub boi się;

 

 • konsekwentne przestrzeganie zakazu zbliżania się do zwierząt w czasie spacerów;

 

 • przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych;

 

 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki);

 

 • wykorzystywanie makiet, wierszy, piosenek;
 • spotkanie z policjantem;

 

 • uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym.

 

 • ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu
  w przedszkolu - przestrzeganie umów grupowych.

 

 • reagowanie na niepożądane zachowania;
 • ustalenie konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania zasad.
 • DBAM O SWOJE ZDROWIE

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:       

 • nie krzyczy, mówi umiarkowanym głosem;

 

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach;

 

 • wskazane ćwiczenia emisji głosu;

 

 • często korzysta z pobytu na świeżym powietrzu, hartuje swój organizm;
 • docenia znaczenie świeżego powietrza dla zdrowia;

 

 • czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych);
 • spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu);
 • kształtowanie nawyku potrzeby wietrzenia sali;

 

 • systematyczne wyjścia na świeże powietrze z uwzględnieniem warunków pogodowych;
 • atrakcyjność prowadzonych zajęć - odpowiedni dobór przyborów i przyrządów;

 

 • ubiera się odpowiednio do temperatury i pory roku;
 • dba o estetykę własnego wyglądu;

 

 • nabywanie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
 • nabywanie umiejętności oceny swojego wyglądu, czystości twarzy, rąk, schludności ubrania;

 

 • uświadomienie dzieciom, że zdrowie zależy od różnych czynników, m.in. od sposobu ubierania, poprzez wykorzystanie codziennych sytuacji, a także literatury, historyjek obrazkowych, dramy;

 

 • spożywa potrawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu;

 

 • kształtowanie nawyku spożywania warzyw i owoców jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne itp.);

 

 • stwarzanie warunków do samodzielnego sporządzania surówek oraz samodzielnej hodowli ziół;

 

 • pamięta o podstawowych zabiegach higienicznych;

 

 • systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych: mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji , mycia zębów;

 

 • zapewnienie dzieciom łatwego dostępu do przyborów higieny osobistej;
 • nie wyręczanie dzieci
  w czynnościach samoobsługowych, lecz wspomaganie;

 

 • zasłania nos i usta przy kichaniu i kaszlu;
 • nie obawia się wizyty
  u lekarza.

 

 • uświadamianie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem, wizyty w gabinecie stomatologicznym;
 • udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia.

 

 • zabawy tematyczne, drama, historyjki obrazkowe;
 •  konsekwentne przestrzeganie nabytych nawyków higienicznych.

 

 

 • POZNAJĘ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

 

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • kultywuje tradycje swojej rodziny;

 

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią
  i tradycjami swojej rodziny;
 • prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków;
 • zapraszanie przedstawicieli rodzin na zajęcia do przedszkola;

 

 • oglądanie albumów rodzinnych;
 • wykonanie drzewa genealogicznego - dz. starsze;

 

 • pamięta o uroczystościach rodzinnych;

 

 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny w uroczystościach organizowanych
  w przedszkolu, zajęciach otwartych itp.;

 

 • mile widziane własnoręcznie wykonane upominki;

 

 • jest dumne z kraju, w którym mieszka;

 

 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (zajęcia, każda nadarzająca się okazja) -jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce;

 

 • wykorzystywanie literatury o tematyce patriotycznej;
 • zwracanie uwagi na międzynarodowe imprezy sportowe - sukcesy Polaków;

 

 • szanuje język ojczysty
  i tradycje narodowe;

 

 • zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski;

 

 

 • kącik patriotyczny w salach (grupy starsze);

 

 • dostrzega piękno swojego kraju, regionu, miasta.

 

 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem bliższym i dalszym (krajobraz, ukształtowanie powierzchni, zabytki);
 • prowadzenie w przedszkolu kącika regionalnego i kącika
  M. Konopnickiej oraz stałej ekspozycji w "kąciku regionalnym";
 • organizowanie konkursu zwiedzanie muzeum etnograficznego w WPN;
 • wycieczki do muzeów.

 

 • wykorzystywanie doświadczeń dzieci, np. wspomnienia z wakacji, z wycieczek, wspólne oglądanie zdjęć, ilustracji, itp.
 • STARAM SIĘ, ABY POSTAĆ PATRONA PRZEDSZKOLA, OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, BYŁA WZOREM I INSPIRACJĄ DO KSZTAŁTOWANIA OSOBISTEGO SYSTEMU WARTOŚCI

 

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • przybliża sylwetkę patrona Ojca Świętego Jana Pawła II;

 

 • zorganizowanie w sali "kącika patrona"- eksponowanie obrazów, książek, albumów, rysunków itp. poświęconych Janowi Pawłowi II;
 • słuchanie  opowiadań, wierszy, piosenek opowiadających o życiu patrona;
 • organizowanie wycieczek "Szlakami papieskimi" - wizyty Ojca Świętego na ziemi suwalskiej.

 

 • korzystanie z prac wykonanych przez dzieci;
 • wskazany dobór literatury stosownie do wieku dzieci;

 

 • uroczyście obchodzi rocznice związane z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II:
 • "Dni Papieskie" - upamiętniające wybór Karola Wojtyły na papieża;
 • rocznica nadania placówce imienia Ojca Świętego Jana Pawła II;
 •  nawiązuje i kontynuuje  współpracę z placówkami noszącymi imię Jana Pawła II;

 

 • wycieczka pod pomnik Jana Pawła II;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych zgodnie
  z planowaniem rocznym;
 • organizowanie działań zmierzających do wymiany doświadczeń z placówkami noszącymi imię Jana Pawła II, np. udział w konkursach plastycznych, korespondowanie itp.;

 

 • zwracanie uwagi na stworzenie uroczystej, podniosłej atmosfery;
 • wzbogacenie metod i form pracy z dziećmi przybliżających postać Jana Pawła II;

 

 • kultywuje tradycje związane z wartościami chrześcijańskimi.

 

 • organizowanie konkursu kolęd i pastorałek;
 • przedstawienie"Jasełka" 
  w wykonaniu dzieci dla całej społeczności przedszkolnej;
 • podejmowanie działań promujących miłość, szacunek i  pomoc potrzebującym - organizowanie akcji charytatywnych: "Podaruj dzieciom uśmiech", "Promyk szczęścia" itp.

 

 • wskazane szczególne zaangażowanie i udział rodziców w działaniach.

 

 • ŻYJĘ W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Normy postępowania

Przykładowe sposoby
realizacji

Uwagi i wskazówki

DZIECKO:

 • poznaje przyrodę żywą
  i nieożywioną;

 

 • realizacja autorskich programów ekologicznych;
 • stwarzanie okazji do bezpośredniej obserwacji przyrody;
 • organizowanie zabaw badawczych;
 • oglądanie filmów, przedstawień ekologicznych, słuchanie utworów literackich;
 • wycieczki do WPN i Nadleśnictwa Suwałki;

 

 • wskazane obserwacje
  w środowisku naturalnym;

 

 • podejmuje działania na rzecz przyrody;
 • przyzwyczaja się do ochrony i nie niszczenia przyrody.

 

 • zorganizowanie kącików przyrody w salach;
 • wyjazdy do gospodarstw ekologicznych (zajęcia: przetwórstwo mleka, wypiek chleba, produkcja papieru czerpanego, wikliniarstwo, lepienie z gliny);
 • przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu "Eko-zespoły w moim przedszkolu";
 • udział w ogólnopolskich akcjach: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata;
 • organizacja imprezy środowiskowej - Piknik ekologiczny "Żyj z przyrodą
  w zgodzie";
 • współpraca z WPN, Nadleśnictwem Suwałki;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (pracownicy WPN
  i Nadleśnictwa);
 • sadzenie drzewek;
 • systematyczna zbiórka makulatury i surowców wtórnych;
 • udział i organizacja konkursów plastycznych  o tematyce ekologicznej.

 

 • wzmacnianie postaw proekologicznych dzieci;
 • angażowanie rodziców
  i środowiska w działania proekologiczne .

OCZEKIWANE REZULTATY DZIAŁAŃ:

DZIECKO:

 1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 2. Przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.
 7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
 8. Dostrzega znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 9. Przestrzega kontraktu grupy.
 10. Przestrzega zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
 11. Stosuje profilaktykę prozdrowotną.
 12. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 13. Funkcjonuje w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 14. Wymienia swoje prawa i obowiązki.
 15. Szanuje wartości głoszone przez patrona przedszkola, Ojca Świętego Jana Pawła II: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
 16. Wymienia i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.
 17. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie "Ojczyzna".
 18. Akceptuje swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 19. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości, dzięki czemu potrafi doprowadzić do końca rozpoczętą pracę.
 20. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
 21. Reprezentuje postawę proekologiczną.
 22. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 

Opracowanie: E. Chilimoniuk, C. Modzelewska, W. Świerzbinowicz
© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI