rotrotrotrotrotrotrotrot
Ojciec Święty Jan Paweł II
NASZ ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Korczaka 4A
16-400 Suwałki
tel. [87] 566 21 57
BIP
int
rs
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » deklaracja
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
– zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie , dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Teresa Gugnowska, dyrektor@p3.suwalki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 5662157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy Korczaka, drugie wejście boczne od ulicy Korczaka, trzecie wejście boczne od strony placu zabaw. Żadne z trzech wejść nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych może odbywać się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika.
  2. W budynku przedszkola nie ma pętli indukcyjnych
  3. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  4. Do budynku przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim powiadomieniu pracownika.
  5. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnej.


© 2004-2014 Przedszkole numer 3 w Suwałkach im. Ojca św. Jana Pawła II
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI